Reports

Đền Arai 6

Đền Arai

Bước dọc theo bờ biển Ito nhằm tìm hiểu về quá khứ của William Adams, tôi bỗng bắt gặp một ngồi đền nhỏ nằm ở lưng chừng của m..

Shizuoka
Xem tất cả bài viết