Hướng dẫn phòng chống động đất và bão

Tìm hiểu cách đối phó những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ở Nhật Bản - động đất và bão - và những điều cần làm khi bạn gặp thiên tai.